Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kalendarium wydarzeń

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • podumowanie działań w ostatnim okresie w tym m.in. zmiany w Ustawie Prawo budowlane, wstępne podsumowanie szkoleń on-line prowadzonych z portalu PIIB,
 • wstępna realizacja budżetu za 2020 rok w tym podjęcie uchwał w sprawie dofinasowań do szkoleń,
 • plan działań na najbliższy okres: w tym m. in. Konkurs Budowa Roku Opolszczyzny – wyniki, Konkurs SLK OIIB i OPL OIIB „Nowoczesny Inżynier”, program szkoleń I półrocze 2021 r., przygotowanie sprawozdań organów, komisji i zespołów za 2020 r.
 • Informacja bieżąca przewodniczących organów.

Dnia 17 grudnia br. o godz. 16:00 odbyło się XV posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB w kadencji 2018-2022, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – w formie wideokonferencji z udziałem zaproszonych gości i laureatów konkursów organizowanych przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

W pierwszej, uroczystej części posiedzenia uczestniczyli: Pan Bogdan Zwoliński – Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu, dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO, przewodniczący Komisji Konkursowej ds. oceny prac dyplomowych opracowanych przez absolwentów WBiA PO, dr inż. Przemysław Jakiel – promotor pracy inżynierskiej laureata Konkursu o nagrodę im. Prof. dr hab. inż. Oswalda Matei, członkowie Komisji oceniającej prace dyplomowe, laureaci konkursu na najlepsze prace dyplomowe o nagrodę im. prof. dr hab. inż. Oswalda Matei: Pani Aldona Bogucka (w grupie prac inżynierskich) oraz Pan Mateusz Kukuczka (w grupie prac magisterskich). Wśród zaproszonych gości były również, osoby uhonorowane Medalem OPL OIIB, tj. Pan Arkadiusz Kapuścik – Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu oraz Pan Erwin Filipczyk – Prezes Spółki Śląskie Kruszywa Naturalne. Medalem uhonorowano także Pana Zbigniewa Gwizdka – zastępcę Przewodniczącego OKK OPL OIIB, nieobecnego na posiedzeniu. W posiedzeniu wzięli także udział członkowie Komisji konkursowej konkursu „Inżynier Roku oraz laureaci tego konkursu tj.: Pan Paweł Walasek - laureat w kategorii „Projektant” oraz Pan Krzysztof Dąbkiewicz i Zenon Leśniak – laureaci w kategorii „Kierownik budowy”. Obecny był też Pan Grzegorz Marczyk - Prezes Zarządu Oddziału PZITS w Opolu oraz Pan Wiesław Baran – Przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Opolu.

Dnia 5 listopada br. o godz. 16:00 odbyło się XIV posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB w kadencji 2018-2022, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – w formie wideokonferencji.

Podjęto uchwałę o zatwierdzeniu uchwał Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB. Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB przedstawił informację nt. bieżącej działalności Izby oraz dokonał podsumowania działalności za ostatni okres w tym szkoleń on-line.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • Podumowanie działan w ostatnim okresie w tym m.in. plan działań GUNB i PIIB w zakresie upowszechniania znowelizowanej Ustawy – Prawo budowlane; współpraca z Izbą Architektów RP – stanowisko PIIB; porozumienie o współpracy z Fundacją Promocji Gmin Polskich; przebieg szkoleń on-line
 • realizacja budżetu za okres I-IX 2020 roku w tym Podjęcie uchwały w sprawie dofinasowania do szkoleń oraz projekt korekty budżetu OPL OIIB;
 • plan działań na najbliższy okres: w tym m. in. prenumerata czasopism naukowo-technicznych.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • Podumowanie działan w ostatnim okresie;
 • realizacja budżetu za okres I-VIII 2020 roku w tym podjęcie uchwał w sprawie dofinasowania do szkolenia, dofinansowania zakupu wydawnictwa naukowo-technicznego;
 • plan działań na najbliższy okres: m. in. szkolenia on-line; plan działań w zakresie upowszechnienia znowelizowanej Ustawy – Prawo budowlane, oraz rozporządzeń z tym związanych; Konkurs Inżynier Roku, Budowa Roku.

Program posiedzenia obejmował m. in. następujące zagadnienia:

 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okregowej Rady OPL OIIB;
 • informacja o bieżącej działalności;
 • informacja o realizacji uchwały 12/XIX Zjazd/OPL OIIB/2020 w sprawie zagospodarowania i wyposażenia nowego pomieszczenia przeznaczonego na archiwum OPL OIIB;
 • plan działan na najbliższy okres.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • podsumowanie działań w ostatnim okresie;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw; wnioski i opinie.
 • realizacja budżetu za okres I-VII 2020 roku;
 • plan posiedzenia Okręgowej Rady OPL OIIB;
 • modernizacja archiwum OPL OIIB – rozliczenie kosztów;
 • plan działań na najbliższy okres.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • podsumowanie działań w ostatnim okresie;
 • realizacja budżetu za okres I-VI 2020 roku w tym podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania kosztów zakupu wydawnictwa naukowo - technicznego;
 • modernizacja archiwum OPL OIIB;
 • plan działań na najbliższy okres.

Program posiedzenia obejmował m. in. następujące zagadnienia:

 • informacja o przebiegu i wynikach obrad XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB w tym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zjazdowych oraz sposobu ich realizacji;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okregowej Rady OPL OIIB;
 • informacja o bieżącej działalności;
 • podjęcie uchwały w sprawie powołania Rzecznika Zaufania OPL OIIB;
 • plan działan na najbliższy okres.

 

Program posiedzenia obejmował m. in. następujące zagadnienia:

 • podsumowanie działań w ostatnim okresie;
 • podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania do szkoleń i konferencji;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej;
 • informacja o przebiegu i wynikach obrad XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB;
 • podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w treści Regulaminu przyznawania pomocy finansowej członkom Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu;
 • plan działań na najbliższy okres.
Strona 1 z 12
Początek strony