Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Regulamin działania

FORUM MŁODYCH INŻYNIERÓW

Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

§ 1

 1. Forum Młodych Inżynierów (FMI) jest stałym zespołem przy Radzie Okręgowej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu.
 2. Pracę Forum Młodych Inżynierów koordynuje Zespół składający się z 5 członków Forum.
 3. Zespół Koordynujący składający się z przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, sekretarza oraz dwóch członków powołuje Okręgowa Rada OPL OIIB.
 4. Zespół Koordynujący powoływany jest na czas trwania kadencji okręgowych organów Izby.
 5. Posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego odbywają się w miarę potrzeb co najmniej raz na kwartał,
 6. Posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego zwołuje jego przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

§ 2

Podstawowym zadaniem Forum Młodych Inżynierów jest integrowanie młodych członków OPL OIIB, a szczególności:

 1. Utrzymywanie stałych kontaktów z młodymi członkami OPL OIIB w celu gromadzenia informacji na temat ich wniosków i postulatów w zakresie:
  1. polepszenia wymiany informacji o działalności OPL OIIB,
  2. wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi członkami OPL OIIB,
  3. podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 2. Współpraca w przygotowaniu programów szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb młodych członków OPL OIIB.
 3. Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych – organizacja/współorganizacja szkoleń, spotkań integracyjnych, wyjazdów technicznych, itp.
 4. Innych zadań powierzonych przez Okręgową Radę OPL OIIB zgodnie
  ze Statutem PIIB i Regulaminem Okręgowych Rad.

§ 3

Przy realizacji zadań określnych w § 2, Forum Młodych Inżynierów współpracuje z:

 • Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej - Koordynatorem,
 • Okręgową Komisją Kwalifikacyjną OPL OIIB.
 • Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawadowego przy Okręgowej Radzie
  OPL OIIB,
 • Komisją Prawno-Regulaminową przy Okręgowej Radzie OPL OIIB.
 • zarządami oddziałów stowarzyszeń naukowo-technicznych działających
  w obszarze budownictwa.

§ 4

 1. Podstawą działania Forum Młodych Inżynierów jest plan pracy ustalany - na wniosek Zespołu Koordynacyjnego - corocznie przez Okręgową Radę OPL OIIB.
 2. Forum Młodych Inżynierów corocznie składa Okręgowej Radzie OPL OIIB sprawozdanie ze swojej działalności.
 3. Koszty związane z działalnością Forum Młodych Inżynierów ponosi Izba w ramach budżetu.
 4. Forum Młodych Inżynierów korzysta z pomocy organizacyjnej i technicznej Biura OPL OIIB.

Niniejszy Regulamin Forum Młodych Inżynierów został zatwierdzony w dniu 3 kwietnia 2018 r. przez podjęcie Uchwały Okręgowej Rady OPL OIIB nr 6/I/R/2018.

Początek strony