Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Rzeczoznawstwo budowlane

RZECZOZNAWSTWO BUDOWLANE

Informacja w sprawie wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz dokumentowania praktyki zawodowej

Tytuł rzeczoznawcy jest podkreśleniem szczególnych kwalifikacji osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną w określonej dziedzinie budownictwa.

Organem właściwym do nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego jest Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB działająca na podstawie regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwustopniowe. Kandydat na rzeczoznawcę budowlanego składa za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej (właściwej dla miejsca zamieszkania tej osoby) wniosek do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

Rzeczoznawcą budowlanym, zgodnie z art. 8b ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych może być osoba, która:

 1. korzysta w pełni z praw publicznych;
 2. posiada:
  1. tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,
  2. uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
  3. co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
  4. znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem;
 3. jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Wniosek i załączona dokumentacja (w tym opisy na rysunkach) mogą być przyjmowane tylko w języku polskim, do czego zobowiązuje art. 4 ustawy z dnia 9 października 1999 roku o języku polskim (Dz.U. z 1999 r., Nr 90, poz. 999 z późn. zm.).

Zgodnie z § 4 pkt 2 regulaminu Kandydat składa wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego na podstawie uprawnień budowlanych.

Do wniosku kandydat dołącza:

 1. Ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał do wglądu)
 2. Ksero uprawnień budowlanych bez ograniczeń (oryginał do wglądu)
 3. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 4. Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego (oryginał druku właściwej terytorialnie OKK )
 5. Życiorys zawodowy (zaopatrzony datą oraz własnoręcznym podpisem)
 6. Dowody 10-letniej praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem
 7. Dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne – 1200,- zł. rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. Opole 81 1090 2138 0000 0001 0083 9148 z dopiskiem opłata za postępowanie w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego”.
 8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej – 10,00 zł., nr konta: Urząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście m.st. Warszawy 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem ”opłata skarbowa za postępowanie w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego”.
 9. Dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem
 10. Formularz osobowy (zaopatrzony datą sporządzenia i własnoręcznym podpisem)

Wszystkie oryginały dokumentów sporządzone przez Kandydata (wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego na podstawie uprawnień budowlanych, życiorys zawodowy, zaświadczenia/oświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej, potwierdzenie posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem i karta osobowa powinny być sygnowane datą i jego własnoręcznym podpisem oraz muszą być zgodne z data na podpisanym przez kandydata wniosku.

Akta wniosku Kandydata na rzeczoznawcę powinny zawierać m.in. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem jego kopie lub kserokopie dokumentów wnioskodawcy.

 Potwierdzenie o odbyciu co najmniej dziesięcioletniej praktyki zawodowej* w zakresie objętym rzeczoznawstwem

 Praktyka zawodowa powinna być potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której była odbywana i powinna zawierać:

 • Wyszczególnienie projektów budowlanych, przy których sporządzaniu ubiegający się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego odbył praktykę zawodową w projektowaniu lub obiektów budowlanych, przy których realizacji odbywał on praktykę zawodową w wykonawstwie,
 • Stwierdzenie okresów praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia
  i ukończenia praktyki przy poszczególnych projektach lub odpowiednio przy realizacji poszczególnych obiektów budowlanych, z określeniem charakteru wykonywania samodzielnej funkcji technicznej (§ 4 pkt 3 regulaminu i załącznik nr 3 do regulaminu), tj. podanie funkcji projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

Potwierdzenie posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem.

Kandydat przedkłada w formie pisemnej znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem. Kandydat może go przedstawić w sposób indywidualnie przez siebie uznany za właściwy. Znaczący dorobek praktyczny ma obejmować twórcze osiągnięcia kandydata zgodne z posiadaną specjalnością uprawnień budowlanych i wnioskowanym zakresem rzeczoznawstwa:

 1. Autorstwo (współautorstwo) wdrożonych do praktyki nowych prac i znaczących rozwiązań:
 • projektowych w obiektach budowlanych (w zakresie konstrukcji lub instalacji, sieci sanitarnych czy elektroenergetycznych), przez twórcze nowe rozwiązania lub wykorzystanie istniejących,
 • wykonawczych w realizacji obiektów budowlanych dotyczących zastosowania nowoczesnych technologii i metod organizacji robót,
 • badawczo – technicznych związanych z modernizacją technologii
  w robotach budowlanych, wdrożeniu produkcji nowych wyrobów budowlanych o podwyższonej jakości, materiałowo i energooszczędnych,
 • patentowych w formie wynalazków lub wzorów użytkowych w dziedzinie
  i zakresie specjalności uprawnień budowlanych oraz wnioskowanego rzeczoznawstwa budowlanego,
 • innych, związanych z wnioskowaną specjalnością i zakresem rzeczoznawstwa, które wg kandydata stanowią jego znaczący dorobek praktyczny.
 1. Publikacje osiągnięć badawczo – wdrożeniowych w specjalistycznych czasopismach naukowo – technicznych lub w referatach, wygłoszonych na konferencjach bądź seminariach naukowo – technicznych.
 2. Ustawiczne dokształcanie zawodowe (zaliczone studia podyplomowe, seminaria
  i kursy specjalistyczne itp.).
  • zaliczone studia podyplomowe,
  • seminaria,
  • kursy specjalistyczne,
  • sposób pozyskiwania informacji technicznych (czasopisma, literatura, internet).
 3. Działalność w zakresie opracowania ocen i opinii technicznych:
  • samodzielnie,
  • współudział w zespołach rzeczoznawców.
 4. Na uzyskanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz jego zakres mogą mieć również wpływ inne osiągnięcia zawodowe jak np.:
  • posiadane nagrody i dyplomy,
  • specjalne wyróżnienia,
  • odznaczenia zawodowe lub państwowe.

Zgodnie z interpretacją KKK nadzory na budowach oraz sprawdzanie projektów nie wlicza się do osiągnięć w związku ze staraniem się o tytuł Rzeczoznawcy.

Za twórcze osiągnięcia zawodowe inżyniera (kandydata na rzeczoznawcę budowlanego) uważa się dorobek obejmujący przede wszystkim twórcze opracowania projektowe i wdrożone do praktyki rozwiązania badawczo – techniczne (wykonawstwo) znaczących obiektów budowlanych o skomplikowanej konstrukcji, technologii realizacji bądź też wyposażeniu technologicznym.

W stosunku do osób posiadających tytuł rzeczoznawcy właściwego stowarzyszenia naukowo – technicznego, tytuł taki traktuje się jako znaczący dorobek praktyczny. Wraz z dokumentami rzeczoznawstwa stowarzyszenia Kandydat składa aktualną opinię – rekomendację właściwego stowarzyszenia.

W karcie znaczącego dorobku praktycznego i osiągnięć zawodowych oraz
w autoreferatach proponuje się podać:

 • Ogólną charakterystykę techniczną osiągnięć,
 • Nazwiska współtwórców i procentowy (%) udział wnioskodawcy w zespołowym osiągnięciu,
 • Zastosowaną technologię realizacji (tradycyjna, uprzemysłowiona, monolityczna, szkielet stalowy lub żelbetowy, nowatorskie własne osiągnięcia technologiczne itp.),
 • Szczegółowy opis techniczny osiągnięcia zawodowego jako projektu budowlanego/wykonawczego lub zrealizowanego obiektu budowlanego,
 • Rok i miejsce realizacji albo pierwszego i kolejnych wdrożeń.

Autoreferaty dwóch najważniejszych twórczych osiągnięć wdrożonych w praktyce zawodowej w zakresie specjalności wnioskowanego rzeczoznawstwa, świadczące
o doświadczeniu zawodowym i przygotowaniu kandydata na rzeczoznawcę do sporządzania ekspertyz budowlanych.

Specjalności budowlane i zakres rzeczoznawstwa

Jako przykłady podajemy zakresy tytułu rzeczoznawcy budowlanego nadane przez Krajową Komisje Kwalifikacyjną PIIB (stosow nie do posiadanego zakresu uprawnień budowlanych, znaczącego dorobku praktycznego), które zostały wpisane decyzją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych:

Specjalność konstrukcyjno – inżynieryjna w zakresie:

 • budowy i modernizacji budynków realizowanych w technologii tradycyjnej,
 • obiektów budowlanych i inżynierskich,
 • rozwiązań konstrukcyjnych obiektów budowlanych,
 • robót konstrukcyjnych obiektów budowlanych,
 • rozwiązań konstrukcyjnych budynków niskich,
 • mostów,
 • nadzorowania robót konstrukcyjno – budowlanych,
 • instalacji sanitarnych,
 • instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • sieci cieplnych i gazowych,
 • sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • sieci sanitarnych z ograniczeniem do ochrony wód i gleby przed zanieczyszczeniem środowiska,
 • instalacji elektrycznych,
 • sieci elektrycznych,

specjalność konstrukcyjno – budowlana w zakresie:

 • budownictwa ogólnego i przemysłowego,
 • budynków niskich,
 • budynków niskich i średniowysokich oraz innych budowli z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych
  i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
 • konstrukcji budowlanych w oczyszczalniach ścieków,
 • fundamentów i konstrukcji wsporczych pod maszyny i urządzenia, zbiorniki żelbetowe i wolnostojące kominy stalowe,
 • konstrukcji żelbetowych i konstrukcji metalowych,
 • konstrukcji stalowych.

Wnioski o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego można składać w siedzibie OPL OIIB w Opolu, ul. Katowicka 50 – pokój nr 52, III piętro (Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna) od wtorku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00

PLIKI DO POBRANIA

Początek strony