Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Rzeczoznawstwo budowlane

RZECZOZNAWSTWO BUDOWLANE

Tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadawany na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane jest podkreśleniem szczególnych kwalifikacji osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną w określonej dziedzinie budownictwa.

Organem właściwym do nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego jest Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB działająca na podstawie regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
Postępowanie kwalifikacyjne jest dwustopniowe. Kandydat na rzeczoznawcę budowlanego składa za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej (właściwej dla miejsca zamieszkania tej osoby) wniosek do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Wniosek i załączona dokumentacja (w tym opisy na rysunkach) mogą być przyjmowane tylko w języku polskim, do czego zobowiązuje art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 1999 r. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.):

Zgodnie z § 4 regulaminu osoba zainteresowana uzyskaniem tytułu składa wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego na podstawie uprawnień budowlanych.
Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • odpis uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
 • życiorys zawodowy,
 • dowody 10-letniej praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
 • dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 • dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
 • kartę osobową,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy (Nr konta na stronie internetowej www.piib.org.pl/Krajowa Komisja Kwalifikacyjna/Komunikaty) lub w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście m. st. Warszawy (ul. Nowo-grodzka 43, 00-691 Warszawa).
 • oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k., o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o zgodności złożonych wyżej wymienionych oświadczeń z prawdą, sygnowane datą i jego własnoręcznym podpisem. Daty złożonych oświadczeń muszą być zgodne z datą na podpisanym  przez Kandydata wniosku.

Wszystkie oryginały dokumentów sporządzone przez Kandydata (wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego na podstawie uprawnień budowlanych, życiorys zawodowy, zaświadczenia/oświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej, potwierdzenie posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem i karta osobowa powinny być sygnowane datą i jego własnoręcznym podpisem.

Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego powinno być na oryginalnym druku właściwej terytorialnie OKK.

Potwierdzenia o odbyciu, co najmniej dziesięcioletniej praktyki zawodowej w zakresie objętym rzeczoznawstwem
Praktyka zawodowa powinna być potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której była odbywana i powinna zawierać:

 • wyszczególnienie projektów budowlanych, przy których sporządzaniu ubiegający się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego odbył praktykę zawodową w projektowaniu lub obiektów budowlanych, przy których realizacji odbywał on praktykę w wykonawstwie,
 • stwierdzenie okresów praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki przy poszczególnych projektach lub odpowiednio przy realizacji poszczególnych obiektów budowlanych, z określeniem charakteru wykonywania samodzielnej funkcji technicznej tj. podanie funkcji projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

Potwierdzenie posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem

Kandydat przedkłada w formie pisemnej znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem. Kandydat może go przedstawić w sposób indywidualnie przez siebie uznany za właściwy. Znaczący dorobek praktyczny ma obejmować twórcze osiągnięcia kandydata zgodne z posiadaną specjalnością uprawnień budowlanych i wnioskowanym zakresem rzeczoznawstwa:

1. autorstwo (współautorstwo) wdrożonych do praktyki nowych prac i znaczących rozwiązań:

 • projektowych w obiektach budowlanych (w zakresie konstrukcji lub instalacji, sieci sanitarnych czy elektroenergetycznych), przez twórcze nowe rozwiązania lub wykorzystanie istniejących,
 • wykonawczych w realizacji obiektów budowlanych dotyczących zastosowania nowoczesnych technologii i metod organizacji robót,
 • badawczo – technicznych związanych z modernizacją technologii w robotach budowlanych, wdrożeniu produkcji nowych wyrobów budowlanych o podwyższonej jakości, materiałowo i energooszczędnych,
 • patentowych w formie wynalazków lub wzorów użytkowych w dziedzinie i zakresie specjalności uprawnień budowlanych oraz wnioskowanego rzeczoznawstwa budowlanego,
 • innych, związanych z wnioskowaną specjalnością i zakresem rzeczoznawstwa, które wg kandydata stanowią jego znaczący dorobek praktyczny.

2. publikacje osiągnięć badawczo-wdrożeniowych w specjalistycznych czasopismach naukowo-technicznych lub w referatach, wygłoszonych na konferencjach bądź seminariach naukowo-technicznych

3. ustawiczne dokształcanie zawodowe (zaliczone studia podyplomowe, seminaria i kursy specjalistyczne itp.).

Za twórcze osiągnięcia zawodowe inżyniera (kandydata na rzeczoznawcę budowlanego) uważa się dorobek obejmujący przede wszystkim twórcze opracowania projektowe i wdrożone do praktyki rozwiązania badawczo-techniczne, na podstawie, których zrealizowane zostały inwestycje oraz uczestnictwo w realizacji (wykonawstwie) znaczących obiektów budowlanych o skomplikowanej konstrukcji, technologii realizacji bądź też wyposażeniu technologicznym.
W stosunku do osób posiadających tytuł rzeczoznawcy właściwego stowarzyszenia naukowo-technicznego, tytuł taki traktuje się jako znaczący dorobek praktyczny.
Wraz z dokumentami rzeczoznawstwa stowarzyszenia Kandydat składa aktualną opinię – rekomendację właściwego stowarzyszenia.

Znaczący dorobek praktyczny należy udokumentować w karcie znaczącego dorobku praktycznego i osiągnięć zawodowych oraz w autoreferatach.

Specjalności budowlane i zakres rzeczoznawstwa
Jako przykłady podajemy zakresy tytułu rzeczoznawcy budowlanego nadane przez Krajowa Komisję Kwalifikacyjną PIIB (stosownie do posiadanego zakresu uprawnień budowlanych, znaczącego dorobku praktycznego), które zostały wpisane decyzją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych:

specjalność konstrukcyjno – inżynieryjna w zakresie:

 • budowy i modernizacji budynków realizowanych w technologii tradycyjnej,
 • obiektów budowlanych i inżynierskich,
 • rozwiązań konstrukcyjnych obiektów budowlanych,
 • robót konstrukcyjnych obiektów budowlanych,
 • rozwiązań konstrukcyjnych budynków niskich,
 • mostów,
 • nadzorowania robót konstrukcyjno – budowlanych,
 • instalacji sanitarnych,
 • instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • sieci cieplnych i gazowych,
 • sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • sieci sanitarnych z ograniczeniem do ochrony wód i gleby przed zanieczyszczeniem środowiska,
 • instalacji elektrycznych,
 • sieci elektrycznych,

specjalność konstrukcyjno – budowlana w zakresie:

 • budownictwa ogólnego i przemysłowego,
 • budynków niskich,
 • budynków niskich i średniowysokich oraz innych budowli z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
 • konstrukcji budowlanych w oczyszczalniach ścieków,
 • fundamentów i konstrukcji wsporczych pod maszyny i urządzenia, zbiorniki żelbetowe i wolnostojące kominy stalowe,
 • konstrukcji żelbetowych i konstrukcji metalowych,
 • konstrukcji stalowych.

Wnioski o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego można składać w siedzibie OPL OIIB w Opolu, ul. Katowicka 50 – pokój nr 52, III piętro (Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna) od wtorku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00

PLIKI DO POBRANIA

Początek strony