Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Usługi transgraniczne

USŁUGI TRANSGRANICZNE

„Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „świadczeniem usług transgranicznych”, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych.” – art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 01.5.42).

USŁUGI TRANSGRANICZNE są czynnościami, które mają charakter czasowy i transgraniczny i jednocześnie nie są objęte regulacjami dotyczącymi swobody przepływu kapitału, towarów i osób. Usługi obejmują działalność o charakterze:

  • przemysłowym
  • działalność handlową,
  • działalność rzemieślniczą,
  • wykonywanie wodnych zawodów.

Usługa transgraniczna powinna być wykonywana przejściowo i musi być czasowo ograniczona. Usługa świadczona w innym państwie nie może przeważać nad działalnością prowadzoną w państwie rejestracji.

Podstawą transgranicznego świadczenia usług powinien być dobrze skonstruowany kontrakt (np. umowa o dzieło) zawarty z usługobiorcą zagranicznym, zlecają-cym wykonanie określonej usługi.

Przed rozpoczęciem świadczenia usług transgranicznych, po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inżynier budownictwa przedkłada właściwej, ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania czynności, okręgowej radzie izby następujące dokumenty:
1) pisemne oświadczenie o zamiarze wykonywania świadczenia danej usługi, zawierające informacje:

  • rodzaju czynności zawodowych, jakie zamierza wykonywać,
  • o miejscu i przybliżonym terminie ich rozpoczęcia,
  • o posiadanym ubezpieczeniu lub innych środkach indywidualnego lub zbioro-wego ubezpiecza w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej.

2)   Dokument potwierdzający obywatelstwo,
3) Zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, że inżynier budownictwa wykonuje faktycznie i zgodnie z prawem zawód lub działalność w tym państwie członkowskim oraz że w momencie składania zaświadczenia nie obowiązuje go zakaz, nawet tymczasowy, wykonywani a zawodu lub działalności,
4) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe w tym dokument potwierdzający tytuł zawodowy nadany w państwie członkowskim, w którym usługodawca uzyskał kwalifikacje do wykonywania tego zawodu,
5) Kontrakt lub tę jego część, która pozwoli radzie okręgowej na dokonanie oceny przedmiotu działalności, okresu oraz miejsca świadczenia usługi,
6) Dokumenty pozwalające ocenić, czy usługa świadczona w Polsce nie przeważa nad działalnością prowadzoną w państwie rejestracji.

Inżynier budownictwa zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w kolejnych latach, przedkłada wskazane oświadczenie ponownie raz w roku.

Początek strony