Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Uprawnienia budowlane

INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118).
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768).
 1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez organ samorządu zawodowego.
 2. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej."

Uprawnienia budowlane mogą być nadawane: do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi lub łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:

1)    Konstrukcyjno – budowlanej
2)    Inżynieryjnej:
        a)    mostowej,
        b)    drogowej,
        c)    kolejowej,
        d)    hydrotechnicznej,
        e)    wyburzeniowej;
3)    Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
        a)    telekomunikacyjnych,
        b)    cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
        c)    elektrycznych i elektroenergetycznych.


Uzyskanie uprawnień budowlanych wymaga:
1)    do projektowania bez ograniczeń:
        a)    ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności;
        b)    odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
        c)    odbycia rocznej praktyki na budowie;
2)    do projektowania w ograniczonym zakresie:
        a)    ukończenia:
               -  studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub
               - studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
        b)    odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
        c)    odbycia rocznej praktyki zawodowej;
3)    do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
       a)    ukończenia studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
       b)    odbycia odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie;
4)    do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
       a)    ukończenia:
              - studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub
              - studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub
              - studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub
       b)    posiadania:
              -  tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo
              - dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
              -  w zawodach związanych z budownictwie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16, w zakresie odpowiednim dla danej  specjalności,
        c)    odbycia praktyki na budowie w wymiarze:
               - półtora roku w przypadku, o którym mowa w lit. A tiret trzecie,
               - czterech lat w przypadku, o którym mowa w lit. B;
5)    do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
        a)    ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
        b)    odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
        c)    odbycia półtorarocznej praktyki na budowie;
6)    do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
        a)    ukończenia:
                -  studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub
                - studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
        b)    odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
        c)    odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.

Do osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c.


Pozostałe informacje zostaną podane po ukazaniu się aktu wykonawczego tj. rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do chwili ukazania się rozporządzenia obowiązuje dotychczasowe rozporządzenie.

DOKUMENTACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

 1. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych np. asystent projektanta albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie np. majster, inżynier budowy, pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju a w przypadku nieobowiązywania uprawnień, przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, dyplom potwierdzający wykształcenie upoważniające do nadzorowania praktyki.
 2. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej odbywanej w kraju po dniu 1 stycznia 2003 roku jest odbycie jej pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń, która nie została zawieszona w prawach członka Izby Inżynierów Budownictwa.
 3. W przypadku osób nadzorujących praktykę zawodową w specjalnościach: kolejowej, telekomunikacyjnej i wyburzeniowej, wymóg bycia członkiem Izby ma zastosowanie od 31 maja 2004 roku.
 4. Praktykę zawodową odbywaną po 14 02 1995 roku należy dokumentować w książce praktyki zawodowej zarejestrowanej w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Opolu, ul. Katowicka 50 (przed rokiem 2003 w Urzędzie Wojewódzkim). Aby otrzymać książkę praktyki zawodowej należy złożyć wniosek o wydanie książki (dział DRUKI). Do wniosku należy dołączyć dyplom ukończenia uczelni lub zaświadczenie o studiowaniu (po III roku studiów).
 5. Po zakończeniu praktyki zawodowej lub przy zmianie jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, osoba, pod kierunkiem której odbywała się praktyka, wpisuje w książce praktyki ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane.
 6. Praktykę zawodową odbytą:
 • do dnia 15 lutego 1995 r.,
 • za granicą
 • do dnia 2 lipca 2005 r. w specjalności telekomunikacyjnej,
 • do dnia 28 stycznia 1997 roku w specjalności kolejowej,
 • do dnia 17 września 2001 roku w specjalności wyburzeniowej


dokumentuje się w formie zaświadczenia. Wzór zaświadczenia w dziale DRUKI DO POBRANIA.

7. Zaświadczenie  wydane przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa. Winno zawierać dane wymienione w § 5 ust. 2 pkt 1 do 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. (Dz.U z 2006 r., Nr 83,poz. 578).

8. W przypadku odbycia praktyki zawodowej przy projektowaniu lub na budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, do wniosku zamiast książki praktyki zawodowej należy dołączyć zaświadczenie właściwego, według miejsca odbywania praktyki zawodowej, wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu praktyki zawodowej wraz z ogólną oceną teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności.

9. Praktyka zawodowa powinna być odbywana po uzyskaniu wykształcenia lub po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych.Przykładowe wyjaśnienia dotyczące zakresu uprawnień budowlanych

Początek strony