Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Plan działania Forum Młodego Inżyniera na 2018 r.

Zgodnie z § 4 Regulaminu działania Forum Młodych Inżynierów OPL OIIB podstawą działania Forum Młodego Inżyniera jest plan pracy zatwierdzany - na wniosek Zespołu Koordynującego - corocznie przez Okręgową Radę OPL OIIB.

Plan działania Forum Młodych Inżynierów na 2018 r.
1.    Utrzymywanie spotkań Zespołu Koordynującego co najmniej raz na kwartał przed posiedzeniem Rady OPL OIIB
2.    Kontynuowanie integrowania środowiska młodej kadry inżynierskiej
3.    Kontynuacja podnoszenia kwalifikacji zawodowych – organizacja/współorganizacja szkoleń, spotkań integracyjnych, wyjazdów technicznych itp. w tym m.in. ok. 3 posiedzeń dla członków Forum
4.    Podtrzymywanie stałych kontaktów z młodymi członkami OPL OIIB, w celu gromadzenia informacji na temat ich wniosków i postulatów, w zakresie:
4.1.    Polepszenia wymiany informacji o działalności OPL OIIB,
4.2.    Wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi członkami OPL OIIB,
4.3.    Podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4.4.    Aktualizacja bieżących kontaktów (e-mail, tel. kom., adres),
4.5.    Poszukiwania i uatrakcyjnienia form komunikacji między członkami Forum.
5.    Aktywizacja członków Forum do działania na rzecz FMI OPL OIIB, ale i dla samej OPL OIIB
6.    Współpraca z Komisją ds. ustawicznego doskonalenia zawodowego w przygotowaniu programów szkoleń dla wszystkich członków OPL OIIB ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb młodych członków OPL OIIB (przynajmniej raz/ półrocze przedstawić propozycję min. 1 tematu szkolenia)
7.    Realizacja innych zadań (wyzwań) powierzonych przez Radę Okręgową OPL OIIB zgodnie ze Statutem PIIB i Regulaminem Okręgowych Rad

 

Początek strony