Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu fotograficznego
„BUDOWNICTWO W OBIEKTYWIE” Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1    Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Opolu (45-061) przy ul. Katowickiej 50, o nadanym NIP: 7542736557 oraz REGON: 532378330, zwana dalej Organizatorem, ustanawia cykliczny konkurs fotograficzny pod nazwą „Budownictwo w obiektywie”, zwany dalej Konkursem.
1.2    Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie, procedurę zgłaszania uczestników Konkursu, zwanych dalej Uczestnikami, oraz wyłonienia zwycięzców.
1.3    Konkurs adresowany jest do czynnych członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, którzy opłacili składki członkowskie, z wyłączeniem członków Komisji konkursowej.
1.4    Konkurs ma charakter cykliczny i jest przeprowadzany raz w roku.
1.5    W Konkursie przyznawane są nagrody, o których mowa w ust. 8.4. niniejszego regulaminu.
1.6    Udział w Konkursie jest bezpłatny. Koszty konkursu pokrywane są ze środków Organizatora lub ze środków pozyskanych od sponsorów.

2. KATEGORIE KONKURSU I KRYTERIA OCENY ZGŁOSZENIA

2.1 Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch kategoriach:
a) I kategoria – budynki, budowle, roboty budowlane;
b) II kategoria – człowiek w budownictwie.
2.2. Przy ocenie zgłoszenia Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:
a) temat zdjęcia,
b) uzasadnienie prezentacji obiektu budowlanego, robót budowlanych lub osoby, przedstawionych na fotografiach zgłaszanych do Konkursu.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są: pozostawanie czynnym członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu i brak zaległości w wymagalnych składkach członkowskich z tytułu członkostwa w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Opolu. Członek Komisji konkursowej nie może być Uczestnikiem Konkursu.

3.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z uzasadnieniem prezentacji przedstawionych na zdjęciach obiektów budowlanych, robót budowlanych lub osób oraz nośnikiem danych zawierającym zdjęcia zgłaszane do Konkursu.
3.3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
3.4. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

4. WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA

4.1. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Organizatora, tj. www.opl.piib.org.pl.
4.2. Formularz zgłoszeniowy należy przedłożyć Organizatorowi w formie pisemnej. Formularz ten powinien być wypełniony i podpisany przez Uczestnika.
4.3. Uczestnik dołącza do formularza zgłoszeniowego nośnik danych w postaci płyty CD, zawierający zdjęcia zgłaszane do Konkursu oraz pisemne uzasadnienie prezentacji obiektu budowlanego, robót budowlanych lub osób, przedstawionych na fotografiach zgłaszanych do Konkursu.
4.4. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
a) format zapisu: JPG;
b) maksymalna wielkość pliku: 16 MB.

5. TERMIN KONKURSU I MIEJSCE ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW

5.1. Termin zgłaszania się Uczestników Konkursu rozpoczyna się dnia 01 kwietnia każdego roku, a upływa z dniem 15 lipca, w którym dany Konkurs jest przeprowadzany.
5.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 sierpnia, w którym dany Konkurs jest przeprowadzany.
5.3. Zgłoszenie Uczestnika należy przesłać na adres siedziby Organizatora, wskazany w ust. 1.1. powyżej lub złożyć osobiście w siedzibie Organizatora.

6. ZASADY KONKURSU

6.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi wyłączne i nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nienaruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów, w tym obiektów, do których prawa są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym, ani też praw osób trzecich, w tym praw do ich wizerunku.
6.2. Do Konkursu mogą być zgłaszane fotografie, które nie zostały nagrodzone w innym konkursie fotograficznym, w tym w Konkursie „Budownictwo w obiektywie” przeprowadzonym przez Organizatora w poprzednich latach.
6.3. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 4 zdjęcia w każdej kategorii.
6.4. Dopuszcza się zgłoszenie danego kandydata jednocześnie w obu kategoriach. W takim przypadku uczestnik dołącza do formularza, o którym mowa w ust. 3.2, maksymalnie 8 zdjęć (po 4 dla każdej kategorii).
6.5. Zgłaszając fotografię do Konkursu Uczestnik udziela pisemnej zgody na prezentowanie zgłoszonych przez siebie fotografii oraz opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania Uczestnika w związku z wzięciem udziału w Konkursie, a także informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych należących do Organizatora, w publikacjach wydawniczych Organizatora (czasopismach itd.) oraz w innych środkach masowego przekazu.
6.6. Organizator może nie dopuścić do Konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, fotografii, która:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce;
b) narusza prawa osób trzecich lub obraża ich uczucia religijne;

c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy);
d) zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym,
e) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
f) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych określonych w ust. 4.4;
g) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
6.7. Usunięte przez Organizatora fotografie wliczają się do limitu 8 fotografii, jakie każdy Uczestnik ma prawo wystawić w Konkursie.
6.8. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszone fotografie wyłącznie w czasie trwania Konkursu.
6.9. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia przez Uczestnika zasad wymienionych w ust. 6.6 powyżej Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

7. KOMISJA KONKURSOWA

7.1. Komisja konkursowa składa się z trzech osób.
7.2. Członków Komisji konkursowej powołuje Okręgowa Rada OPL OIIB na okres trwania swojej kadencji spośród członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu.
7.3. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
7.4. Tryb pracy Komisji konkursowej określa uchwała Okręgowej Rady OPL OIIB.

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

8.1. Ocena nadesłanych fotografii dokonywana będzie przez Komisję konkursową.
8.2. Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszeń do dnia 31 sierpnia tego roku, w którym dany Konkurs jest przeprowadzany. O rozstrzygnięciu Konkursu Komisja zawiadamia Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB.
8.3. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Komisję konkursową jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
8.4. Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę kryteria oceny określone w ust. 2.2 Regulaminu, przyzna nagrody za:
a) I miejsce – w kategorii I oraz II;
b) II miejsce – w kategorii I oraz II;
c) wyróżnienie – w kategorii I oraz II.
8.5. Komisja konkursowa ma prawo do nieprzyznania nagród za poszczególne miejsca w danej kategorii Konkursu.
8.6. Nagrody w obu kategoriach Konkursu ufundowane zostaną przez Organizatora:
a) za zajęcie I miejsca - 800 zł + dyplom;
b) za zajęcie II miejsca - 500 zł + dyplom;
c) za wyróżnienie - dyplom.
8.7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

9.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora, tj. www.opl.piib.org.pl do dnia 31 grudnia tego roku, w którym dany Konkurs jest przeprowadzany.
9.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail). Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe do wysyłki, NIP lub PESEL oraz numer rachunku bankowego, jeżeli dla Uczestnika prowadzony jest rachunek bankowy, wraz ze zgodą na przetwarzanie tych danych osobowych Uczestnika na potrzeby realizacji tego Konkursu, wypłaty i przekazania nagrody oraz dla celów podatkowych i księgowych przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
9.3. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych może stać się przyczyną uniemożliwienia wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
9.4. Dyplomy zostaną przesłane indywidualnie do każdego zwycięzcy listem poleconym za pośrednictwem Poczta Polska Spółki akcyjnej na adres, o którym mowa w ust. 9.2 powyżej. Uczestnik Konkursu może również odebrać osobiście przyznany Jemu dyplom w siedzibie Organizatora.
9.5. Nagrody pieniężne zostaną przekazane poprzez dokonanie przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy zwycięzcy, o którym mowa w ust. 9.2 powyżej. Uczestnik Konkursu może również odebrać osobiście przyznaną Mu nagrodę w siedzibie Organizatora. Nagroda pieniężna może również zostać przesłana zwycięzcy przekazem pocztowym.
9.6. Organizator Konkursu zobowiązany jest potrącić podatek i przekazać go na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego wg. miejsca siedziby płatnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

10. PRAWA AUTORSKIE

10.1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie osobiste i majątkowe do zdjęć, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.
10.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora i Polską Izbę Inżynierów Budownictwa do korzystania ze zgłoszonych przez Uczestnika do Konkursu zdjęć konkursowych (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie), tj. udziela Organizatorowi i Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa – z chwilą przyjęcia przez Organizatora fotografii - licencji na korzystanie z tej fotografii w całości i we fragmentach, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na stronach internetowych należących do Organizatora i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w publikacjach wydawniczych (czasopismach itd.) Organizatora i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a to na polach eksploatacji obejmujących:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne,

utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
b) wprowadzenie do pamięci komputera,
c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
d) wprowadzenie do obrotu i rozpowszechnianie fotografii konkursowych, dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie, wystawiania, wyświetlania, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej, jakąkolwiek techniką przez stacje naziemne lub za pośrednictwem satelitów na całym świecie, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji, udostępnianie bez ograniczeń ilościowych użytkownikom sieci komputerowych i telekomunikacyjnych na całym świecie oraz przesyłanie pomiędzy serwerami i użytkownikami takich sieci wszelkimi środkami przekazu i transmisji, a także inne publiczne udostępnienie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
e) dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań,
f) umieszczania fotografii lub jej części, lub egzemplarzy zawierających fotografię lub jej część, na dokumentach, papierach firmowych, drukach i innych materiałach promocyjnych oraz innych formach dokumentów związanych z wprowadzaniem towarów i usług do obrotu, a także na stronie internetowej lub w inny sposób publikowanie w sieci Internet,
g) używania fotografii lub jej części, lub egzemplarzy zawierających fotografię lub jej część, we wszystkich formach promocji, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazywania, włączając przekaz satelitarny.
10.3. W tym samym zakresie określonym w ust. 10.2. powyżej Organizator ma prawo rozpowszechniać, korzystać i wykorzystywać utwory zależne powstałe na bazie fotografii.
10.4. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
10.5. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności ich publiczne udostępnianie anonimowo, w celach promocyjnych związanych z ofertami i komunikacją publiczną Organizatora. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania w Jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu poszczególnych fotografii.
10.6. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs plików zdjęciowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą wydania.
10.7. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Organizatora oraz na stronie internetowej www.opl.piib.org.pl
11.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Konkursu:
11.3. Naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu będzie stanowiło podstawę do wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie przez Organizatora Konkursu.
11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
11.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu na zasadach przyjętych w tym Regulaminie, wykonania obowiązków związanych z Konkursem, a także na potrzeby sprawozdawczości podatkowej i księgowej, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
11.6. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, a w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
11.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
11.8. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych jest Organizator.
11.9. Uczestnikowi Konkursu oraz osobie uwidocznionej na fotografii przysługuje prawo dostępu do dotyczących – odpowiednio Uczestnika lub tę osobę - danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem.
11.10. Organizator ponadto informuje, że każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a w tym w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy:
a. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
b. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

- prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach wskazanych w tym ustępie, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

Początek strony