Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Informacje OKK

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

BIURO OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ CZYNNE JEST

OD WTORKU DO CZWARTKU W GODZ. OD 08:00 DO 15:00.

45-061 OPOLE, UL. KATOWICKA 50 – III PIĘTRO, POKÓJ 52

TEL.  77/441 38 95, FAX: 77/441 38 99; e-mail:


INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W SESJI WIOSENNEJ

PRZYJMOWANE SĄ  DO 31 SIERPNIA 2019 ROKU


EGZAMIN PISEMNY ODBĘDZIE SIĘ 22 LISTOPADA 2019 ROKU GODZ. 10:00

 1. Do wniosku załączam:

  1. Odpis dyplomu magistra inżyniera/inżyniera/technika/mistrza dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika*.
  2. Suplement do dyplomu lub zaświadczenie o przebiegu studiów
  3. Informacja administratora danych osobowych.
  4. Życiorys zawodowy.
  5. Dowód (kserokopia) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne: uprawnienia odrębne (do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi – 800,00 zł. zaś uprawnienia łączne (do projektowania i kierowania robotami budowlanymi) –  1.100,00 zł. wpłaty należy dokonać wyłącznie na konto: Santander Bank Polska Oddział Opole, nr konta:  81 1090 2138 0000 0001 0083 9148 z dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne" .
  6. Formularz osobowy.
  7. Potwierdzone ksero posiadanych uprawnień budowlanych (w przypadku posiadania wcześniej uzyskanych uprawnień budowlanych).
  8. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. oświadczenie / zaświadczenie / książkę praktyki zawodowej / dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej*;
  2. Potwierdzona kopia uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową + zaświadczenie
   o przynależności do Izby.
  3. Dokument potwierdzający zatrudnienie kandydata w okresie odbywania praktyki zawodowej
  4. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach praktyki zawodowej


UWAGA!

Osoba nadzorująca praktykę powinna mieć pieczątkę z numerem uprawnień oraz zaświadczenie o przynależności do OIIB.

Do książki praktyki zawodowej  (praktyka zawodowa do 23.09.2014 r.) lub zaświadczeń o odbytej praktyce należy dołączyć ZESTAWIENIE ZBIORCZE.


Wszelkie informacje dot. uprawnień budowlanych można uzyskać pod nr tel. 77/441 38 95 lub osobiście: Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna , Opole ul. Katowicka 50 – pokój nr 52, III piętro (budynek NOT).

BIURO OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ CZYNNE JEST OD WTORKU DO CZWARTKU W GODZ. 8:00 - 15:00


Przykładowe pytania egzaminacyjne  wraz z wykazem aktów prawnych znajdują się na stronie internetowej:

www.piib.org.pl – Krajowa Komisja Kwalifikacyjna.

 

 

Początek strony