Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

PYTANIE: Warunkiem zwolnienia z opłaty składek ZUS na trzy miesiące jest przychód w marcu nie większy niż 15600 zł. Jeśli się spełnia ten warunek i wysłano wniosek do ZUS-u a w kwietniu lub maju przychód będzie większy niż 15600 zł to czy traci się za te miesiące zwolnienie z opłacania składki ZUS?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z art. 31zo ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

OPŁACAJĄCEGO SKŁADKI WYŁĄCZNIE NA WŁASNE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE LUB UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, NALEŻNE ZA OKRES OD DNIA 1 MARCA 2020 R. DO DNIA 31 MAJA 2020 R., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych UZYSKANY W PIERWSZYM MIESIĄCU, ZA KTÓRY JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, NIE BYŁ WYŻSZY NIŻ 300% PROGNOZOWANEGO PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2020 R. - a więc nie był wyższy niż 15 681 zł.

Z powyższego przepisu wynika, iż: jeżeli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne i:

- prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r.

oraz

- przychód UZYSKANY W PIERWSZYM MIESIĄCU, ZA KTÓRY JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK (CZYLI W TYM PRZYPADKU W MIESIĄCU MARCU 2020 R.) NIE BYŁ WYŻSZY NIŻ 15 681 ZŁ,

to:

zwalnia się go z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZA MIESIĄCE MARZEC-MAJ 2020 R.

Tak więc, jeśli pierwszym miesiącem za jaki wnioskujemy o zwolnienie jest marzec, to właśnie w miesiącu marcu przychód nie może być wyższy niż 15 681 zł. Zwolnienie przysługuje wówczas również w miesiącach kwietniu i maju, niezależnie od osiągniętego w tych miesiącach przychodu.
Jeżeli natomiast przedsiębiorca składający wniosek nie złoży wniosku w marcu za marzec kwiecień i maj, a zechce złożyć wniosek w kwietniu za kwiecień i maj, to warunek przychodu będzie dotyczył kwietnia. Przy czym zwracam uwagę, iż wniosek za miesiące marzec, kwiecień i maj można złożyć w terminie 30 czerwca 2020 r., jak i wniosek za miesiące kwiecień i maj można również złożyć do 30 czerwca 2020 r.

Jeśli został spełniony warunek nieprzekroczenia przychodu w marcu 15 681 zł i został złożony wniosek do ZUS o zwolnienie z opłacania nieopłaconych składek za miesiące marzec-maj 2020 r., a w kwietniu lub maju przychód będzie wyższy niż 15 681 zł, to nie traci się za te miesiące prawa do zwolnienia z opłacania składki ZUS.

Początek strony