Wydrukuj tę stronę

Posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB_17.12.2020 r.

Dnia 17 grudnia br. o godz. 16:00 odbyło się XV posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB w kadencji 2018-2022, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – w formie wideokonferencji z udziałem zaproszonych gości i laureatów konkursów organizowanych przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

W pierwszej, uroczystej części posiedzenia uczestniczyli: Pan Bogdan Zwoliński – Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu, dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO, przewodniczący Komisji Konkursowej ds. oceny prac dyplomowych opracowanych przez absolwentów WBiA PO, dr inż. Przemysław Jakiel – promotor pracy inżynierskiej laureata Konkursu o nagrodę im. Prof. dr hab. inż. Oswalda Matei, członkowie Komisji oceniającej prace dyplomowe, laureaci konkursu na najlepsze prace dyplomowe o nagrodę im. prof. dr hab. inż. Oswalda Matei: Pani Aldona Bogucka (w grupie prac inżynierskich) oraz Pan Mateusz Kukuczka (w grupie prac magisterskich). Wśród zaproszonych gości były również, osoby uhonorowane Medalem OPL OIIB, tj. Pan Arkadiusz Kapuścik – Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu oraz Pan Erwin Filipczyk – Prezes Spółki Śląskie Kruszywa Naturalne. Medalem uhonorowano także Pana Zbigniewa Gwizdka – zastępcę Przewodniczącego OKK OPL OIIB, nieobecnego na posiedzeniu. W posiedzeniu wzięli także udział członkowie Komisji konkursowej konkursu „Inżynier Roku oraz laureaci tego konkursu tj.: Pan Paweł Walasek - laureat w kategorii „Projektant” oraz Pan Krzysztof Dąbkiewicz i Zenon Leśniak – laureaci w kategorii „Kierownik budowy”. Obecny był też Pan Grzegorz Marczyk - Prezes Zarządu Oddziału PZITS w Opolu oraz Pan Wiesław Baran – Przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Opolu.

 

Podsumowując, część pierwsza posiedzenia obejmowała zatem:

  • prezentację laureatów Konkursu im. Prof. Oswalda Matei na najlepszą pracę dyplomową absolwentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej;
  • prezentację laureatów Konkursu OPL OIIB „Inżynier Roku”;
  • prezentację laureatów, którym OPL OIIB nadała w tym roku Medale Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  • Informację o wynikach Konkursu na najlepszą „Budowę Roku Opolszczyzny”.

Zachęcamy do zapoznania się z

, w którym przedstawiono m. in. sylwetki wszystkich laureatów konkursów.

W części drugiej posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB. Przewodniczący Okręgowej Rady przedstawił informację o bieżącej działalności Izby i dokonał podsumowania działalności za ostatni okres. Następnie Przewodnicząca Składu Orzekającego przedstawiła informację o wpisach na listę członków, wznowieniach członkostwa, zawieszeniach w prawach członków, skreśleniach z listy członków OPL OIIB za okres I-XI 2020 roku. Realizację budżetu za okres I-XI 2020 roku omówił Skarbnik - Wiesław Baran. Członkowie Okręgowej Rady podjęli także uchwałę w sprawie prowizorium budżetowego OPL OIIB na 2021 rok, uchwałę w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB, a także uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu przygotowania sprawozdań z działalności organów, komisji i zespołów za 2020 rok. Informację bieżącą o działalności organów statutowych omówili kolejno ich przewodniczący. Omówiony został również plan działań na najbliższy okres.

Na zakończenie posiedzenia, dokonano przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia Okręgowej Rady OPL OIIB, a Przewodniczący Okręgowej Rady Adam Rak złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne.