Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Regulamin okręgowych sądów dyscyplinarncyh

Regulamin
okręgowych sądów dyscyplinarnych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB
20 sierpnia 2015 r.

§ 1
1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania okręgowego sądu dyscyplinarnego
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Okręgowy sąd dyscyplinarny jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa
określonym w art. 14 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1946).
3. Kadencja okręgowego sądu dyscyplinarnego trwa 4 lata.
§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1946).
2) ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
3) sądzie – należy przez to rozumieć okręgowy sąd dyscyplinarny okręgowej izby inżynierów budownictwa.
§ 3
1. Sąd składa się z przewodniczącego i 5÷16 pozostałych członków wybranych
przez okręgowy zjazd w liczbie każdorazowo ustalonej na kadencję przez
zjazd okręgowy.
2. Członkowie sądu sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach
zawodowych. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
3. W uzasadnionych wypadkach, kiedy członek sądu nie wywiązuje się ze swoich
obowiązków, przewodniczący sądu może wystąpić do okręgowego zjazdu
izby z wnioskiem o jego odwołanie.
§ 4
Sąd:
1) rozpatruje sprawy i orzeka o winie, niewinności lub zatarciu kary w sprawach
skierowanych przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej
lub właściwy nadzór budowlany,
2) rozpatruje sprawy skierowane przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny,
3) dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy postępowań z zakresu odpowiedzialności
zawodowej i dyscyplinarnej członków właściwej okręgowej izby
inżynierów budownictwa,
4) składa okręgowemu zjazdowi izby sprawozdania ze swej działalności oraz
przedstawia okręgowej radzie izby informacje o swojej działalności,
5) przedkłada roczne sprawozdania Krajowemu Sądowi Dyscyplinarnemu.
§ 5
Sąd orzeka w składzie 3-osobowym jako sąd pierwszej instancji.
§ 6
1. Postępowanie dyscyplinarne w sprawach o przewinienia dyscyplinarne sąd
prowadzi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych wraz z właściwymi
przepisami wykonawczymi.
2. Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie sąd
prowadzi na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane.
3. W zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje
się przepisy Kodeksu postępowania karnego w zakresie odpowiedzialności
dyscyplinarnej i Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie odpowiedzialności
zawodowej w budownictwie.
§ 7
1. Członkowie sądu wybierają spośród siebie wiceprzewodniczącego i sekretarza
sądu na posiedzeniu organizacyjnym zwołanym w ciągu jednego miesiącaod zakończenia Zjazdu.
2. Przewodniczący sądu kieruje pracą sądu, a w szczególności:
1) zaznajamia się z każdą sprawą wpływającą do sądu i wyznacza terminy poszczególnych posiedzeń,
2) ustala składy kompletów orzekających oraz wyznacza przewodniczącego składu orzekającego,
3) zapewnia sprawny przebieg postępowania.
3. W razie ponownego rozpatrywania sprawy, do składu kompletu orzekającego
nie mogą być wyznaczeni członkowie sądu, którzy poprzednio brali udział w sprawie.
§ 8
1. Zastępca przewodniczącego sądu wskazany przez Sąd jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie
jego nieobecności spełnia wszystkie jego czynności.
2. Jeżeli niemożność pełnienia obowiązków przez przewodniczącego sądu
ma charakter trwały, najbliższy okręgowy zjazd izby wybiera nowego
przewodniczącego.
§ 9
Przewodniczący sądu ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach
okręgowej rady izby i jej prezydium.
§ 10
1. Pełną obsługę sądu zapewnia biuro okręgowej izby.
2. Wydatki związane z działalnością sądu, w tym wydatki związane z postępowaniem
przed sądem, pokrywane są z budżetu okręgowej izby.
§ 11
Tryb postępowania sądu w rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem
jego kompetencji określają szczegółowe przepisy wykonawcze zatwierdzone
przez Krajową Radę Izby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowego Sądu
Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Początek strony