Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Regulamin okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej PIIB

Regulamin
okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB
20 sierpnia 2015 r.

§ 1
1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania okręgowego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej jest organem okręgowej
izby inżynierów budownictwa określonym w art. 14 ust. 1 pkt 6 i art. 26 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946).
3. Kadencja okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej trwa 4 lata.
§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946),
2) ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 1409 z późn. zm.),
3) rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności
zawodowej okręgowej izby inżynierów budownictwa.
§ 3
1. Rzecznika w liczbie od 1 do 9 wybiera okręgowy zjazd w liczbie każdorazowo
ustalanej przez ten zjazd.
2. W odrębnym głosowaniu okręgowy zjazd wybiera rzecznika, któremu powierza koordynację pracy pozostałych rzeczników.

W wyborze tym rzecznik pełniący koordynatora przez ostatnie dwie kadencje nie może kandydować.
3. Rzecznik swoje funkcje sprawuje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach
zawodowych. Przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
4. W uzasadnionych wypadkach okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej
koordynujący pracę pozostałych rzeczników może wystąpić z wnioskiem
do okręgowego zjazdu o odwołanie rzecznika, który nie wywiązuje się
ze swoich obowiązków.
§ 4
Rzecznik:
1) jako organ pierwszej instancji prowadzi postępowanie wyjaśniające
oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności
zawodowej i dyscyplinarnej członków izb inżynierów budownictwa, z wyłączeniem
postępowań zastrzeżonych do kompetencji Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
2) składa odwołania od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach,
o których mowa w pkt 1, do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
3) składa okręgowemu zjazdowi izby sprawozdanie ze swojej działalności oraz
przedstawia okręgowej radzie izby informacje o swojej działalności,
4) przedkłada sprawozdanie Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej.
§ 5
1. Postępowanie wyjaśniające w sprawach o przewinienia dyscyplinarne członków
izb inżynierów budownictwa rzecznik prowadzi na podstawie ustawy
o samorządach zawodowych wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi.
2. Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
rzecznik prowadzi na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane i aktów
wykonawczych do tej ustawy.
3. W sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w zakresie nieuregulowanym
przepisami, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania karnego.
4. W sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 2, stosuje się
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 6
Podział zadań pomiędzy rzecznikami ustalają rzecznicy.
§ 7
Rzecznik koordynujący pracę rzeczników ma prawo uczestniczyć z głosem
doradczym w posiedzeniach okręgowej rady izby i jej prezydium.
§ 8
1. Pełną obsługę rzecznika zapewnia biuro okręgowej izby.
2. Wydatki związane z działalnością rzecznika, w tym wydatki związane z postępowaniem
wyjaśniającym oraz postępowaniem dyscyplinarnym prowadzonym
przez rzecznika, pokrywane są z budżetu okręgowej izby.
§ 9
Tryb postępowania rzecznika w rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem
jego kompetencji określają szczegółowe przepisy wykonawcze zatwierdzone
przez Krajową Radę Izby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowego Sądu
Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Początek strony