Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Regulamin okręgowych rad PIIB

Regulamin okręgowych rad
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB
20 sierpnia 2015 r.

§ 1
Okręgowa rada jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa,
określonym w art. 14 pkt 2 i art. 19 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2014 r.,
 poz. 1946, wybieranym przez okręgowy zjazd izby.
Kadencja rady trwa 4 lata.
§ 2
W okresie między zjazdami okręgowa rada izby wykonuje zadania samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa na obszarze działania izby, realizując obowiązki
wynikające z ustawy, statutu, uchwał Krajowego Zjazdu oraz okręgowego
zjazdu izby, a w szczególności:
1) kieruje działalnością okręgowej izby,
2) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu izby,
3) dokonuje podziału obszaru działania okręgowej izby na obwody wyborcze
i ustala liczbę delegatów na okręgowy zjazd,
4) realizuje budżet i sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
5) składa okręgowemu zjazdowi izby oraz Krajowej Radzie Izby sprawozdanie
ze swojej działalności,
6) wykonuje zadania zlecone przez Krajową Izbę,
7) reprezentuje okręgową izbę inżynierów budownictwa przed organami administracji
rządowej i samorządu terytorialnego oraz właściwymi stowarzyszeniami
zawodowymi,
8) podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby, zawieszenia
w prawach członka, skreślenia z listy lub wznowienia członkostwa;
wymienione czynności może wykonywać co najmniej 3-osobowy zespół orzekający
powołany przez przewodniczącego rady,
9) prowadzi listę członków okręgowej izby,
10) występuje do okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz prowadzi sprawy z zakresu
odpowiedzialności zawodowej,
11) prowadzi rejestr ukaranych członków okręgowej izby z tytułu odpowiedzialności
zawodowej oraz dyscyplinarnej,
12) do obsługi administracyjnej powołuje biuro okręgowej izby, określa jego wewnętrzną
strukturę organizacyjną, zakres zadań i tryb pracy oraz odpowiednie
regulaminy, a także może powołać placówki terenowe,
13) może tworzyć komisje i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze
o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, zakres
zadań, tryb pracy oraz zasady ich obsługi, ich nazwę oraz skład osobowy i ich
przewodniczących,
14) zapewnia obsługę administracyjną pozostałych organów okręgowej izby
określanych w § 8 ust. 2 pkt 1 i 3–6 statutu,
15) dokonuje wpisu cudzoziemców na listę członków okręgowej izby, na podstawie
decyzji Krajowej Rady Izby,
16) przyznaje środki samopomocowe według kryteriów zatwierdzonych uchwałą rady.
§ 3
1. Okręgowa rada izby składa się z przewodniczącego oraz od 14 do 29 pozostałych
członków rady wybranych przez okręgowy zjazd izby, w liczbie każdorazowo
ustalanej przez ten zjazd.
2. Zadania określone w § 2 okręgowa rada izby realizuje poprzez działania własne
lub swojego organu wykonawczego, którym jest prezydium okręgowej rady izby.
§ 4
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady izby zwołuje jej przewodniczący
w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia zjazdu.
2. Na posiedzeniu tym rada ukonstytuowuje się i dokonuje wyboru prezydium.
Dla skuteczności wyboru niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 ogólnej
liczby członków rady.
3. Prezydium rady składa się z przewodniczącego, zastępców przewodniczącego,
sekretarza, skarbnika, ewentualnie zastępcy sekretarza i zastępcy skarbnika
oraz członków w liczbie określonej przez radę, lecz ogółem nie więcej niż
z 12 osób razem z przewodniczącym.
4. Przy ukonstytuowywaniu się rady za wybranych na poszczególne funkcje
uznaje się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów,
więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. Jeżeli kandydaci otrzymali
taką samą liczbą głosów, a wybór ich spowodowałby przekroczenie liczby
miejsc mandatowych, przeprowadza się wybory uzupełniające dla tych
samych osób.
5. Okręgowa rada i jej prezydium podejmują swoje decyzje w formie uchwał.
6. Wykonanie uchwał należy do osób odpowiedzialnych za ich realizację w związku
z pełnioną funkcją, chyba że właściwy organ wykonanie uchwały powierzy
innej osobie.
7. Uchwały rady podejmowane w sprawach indywidualnych doręcza się wraz
z uzasadnieniem zainteresowanemu za poświadczeniem odbioru z pouczeniem
o trybie, formie i terminie odwołania.
§ 5
1. Do kompetencji i obowiązków prezydium okręgowej rady izby należy:
1) wykonywanie uchwał okręgowej rady izby,
2) przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych,
3) bieżący nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych,
4) powoływanie komisji i zespołów o charakterze doraźnym,
5) gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem w granicach ustalonych
w budżecie oraz zaciąganie w imieniu okręgowej rady izby zobowiązań
w zakresie wynikającym z udzielonych przez okręgową radę izby upoważnień,
6) podejmowanie między posiedzeniami okręgowej rady izby uchwał w sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji innych organów izby.
2. Uchwały prezydium okręgowej rady izby, podjęte w zakresie jego działania,
mają moc uchwał okręgowej rady izby i są przedstawiane do zatwierdzenia
okręgowej radzie izby na jej najbliższym posiedzeniu.
3. Oświadczenia woli w imieniu okręgowej rady izby składają co najmniej dwaj
członkowie prezydium, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego,
z zastrzeżeniem zawartym w § 15 ust. 2.
§ 6
Okręgowa rada izby może w razie potrzeby na obszarze swojego działania powołać
placówki terenowe do administracyjnej obsługi członków, określając ich organizację
i kompetencje.
§ 7
1. Posiedzenia okręgowej rady izby odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej
niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący rady.
3. Posiedzenia rady są zwyczajne i nadzwyczajne:
1) posiedzenia zwyczajne odbywają się w terminach ustalonych przez radę,
2) posiedzenia nadzwyczajne zwołuje przewodniczący rady z własnej inicjatywy,
na wniosek prezydium rady lub na wniosek co najmniej 2/3 członków
rady albo na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej.
4. Posiedzenia rady prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępujący
go, upoważniony zastępca przewodniczącego.
5. Porządek obrad posiedzenia rady proponuje przewodniczący.
6. O terminie posiedzenia rady należy powiadomić członków rady, przesyłając
zawiadomienie zawierające termin, miejsce i porządek obrad, co najmniej
na 7 dni przed terminem posiedzenia.
7. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej
połowy członków rady. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie
równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Na wniosek
1/5 obecnych członków rady ustala się tajność głosowania.
8. Z posiedzenia rady sporządza się protokół, który podpisuje sekretarz rady. Protokół
powinien być udostępniony członkom rady przed następnym posiedzeniem
rady i na nim przyjęty. Punkt dotyczący przyjęcia protokołu umieszcza się
w porządku obrad posiedzenia rady. Przyjęte do protokołu poprawki należy
odnotować w kolejnym protokole.
9. W posiedzeniach okręgowej rady izby i jej prezydium mogą brać udział z głosem
doradczym przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji
kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego, okręgowy rzecznik
odpowiedzialności zawodowej oraz inne zaproszone osoby.
10. Odpisy podjętych uchwał przesyła się – w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia
– do wiadomości Krajowej Radzie Izby.
11. Udział członków okręgowej rady w posiedzeniach rady jest obowiązkowy,
a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.
12. Jeżeli ktokolwiek ze składu okręgowej rady nie wywiązuje się ze swoich obowiązków,
przewodniczącemu okręgowej rady przysługuje prawo złożenia
wniosku o jego odwołanie na najbliższym okręgowym zjeździe izby.
§ 8
1. Posiedzenia prezydium rady zwołuje przewodniczący rady, nie rzadziej
niż dwa razy w kwartale.
2. W odniesieniu do posiedzeń prezydium rady mają zastosowanie odpowiednio
postanowienia jak dla posiedzeń rady, zawarte w § 7 ust. 2–9 i ust. 11.
§ 9
1. Rada ustala corocznie program swojej działalności i składa sprawozdanie
z jego realizacji na corocznym zjeździe okręgowej izby.
2. Rada dokonuje podziału czynności pomiędzy swoich członków, ustala dla nich
zakres czynności, formy pracy i sprawozdawczości.
3. Członkowie okręgowej rady sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy.

Członkom okręgowej rady przysługuje zwrot kosztów poniesionych
w związku z wykonywaną funkcją na zasadach określonych w zasadach gospodarki finansowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalanych przez Zjazd. Przewodniczący okręgowej rady może być zatrudniony

w izbie okręgowej w ramach umowy o pracę na czas okręlosny nie dłuższy niż kadencja rady

na zasadach określonych w zasadach gospodarki finansowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalanych przez Zjazd.
§ 10
1. Przewodniczący rady reprezentuje okręgową radę izby i kieruje jej pracami,
a w szczególności:
1) udziela informacji w sprawie zasad wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,
2) opracowuje projekt podziału czynności pomiędzy członków rady,
3) proponuje porządek obrad rady i jej prezydium,
4) zwołuje posiedzenia rady i jej prezydium,
5) kieruje do członków rady sprawy do załatwienia,
6) podpisuje korespondencję urzędową,
7) przyjmuje i zwalnia pracowników biura izby; pełni w stosunku do nich obowiązki
pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.
2. Przewodniczący okręgowej rady reprezentuje okręgową izbę.
3. Przewodniczący okręgowej rady powołuje co najmniej 3-osobowe składy
orzekające do rozpatrywania spraw indywidualnych.
4. Przewodniczący okręgowej rady wykonuje zadania kierownika jednostki określone
w odrębnych przepisach.
§ 11
Kompetencje oraz zakres czynności zastępców przewodniczącego okręgowej rady
izby ustala dla każdego z nich, na wniosek przewodniczącego rady, okręgowa rada izby.
§ 12
1. Sekretarz rady odpowiada za wykonanie uchwał rady i jej prezydium.
2. Sekretarz ponadto odpowiada za:
1) redagowanie: protokołów z posiedzeń rady i jej prezydium oraz projektów uchwał,
2) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem obowiązkowych rejestrów i list członków izby,
3) załatwianie bieżącej korespondencji,
4) nadzorowanie sprawozdawczości rady,
5) redagowanie komunikatów, informacji i obwieszczeń rady,
6) załatwianie skarg i wniosków oraz innych spraw zlecanych przez przewodniczącego,
7) przedstawianie do zatwierdzenia przez radę uchwał prezydium,
8) informowanie rady o ważniejszych pracach i decyzjach prezydium,
9) przygotowanie projektów planów pracy i sprawozdań z działalności rady
i jej prezydium,
10) nadzorowanie terminowego przesyłania uchwał do wiadomości Krajowej
Rady Izby.
3. Sekretarz odpowiada przed radą za całokształt prac biura i jego placówek terenowych
oraz zgłasza przewodniczącemu rady odpowiednie wnioski w tym
zakresie.
§ 13
1. Skarbnik odpowiada za gospodarkę finansowo-budżetową rady, a w szczególności:
1) przygotowuje projekt preliminarza budżetowego,
2) opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu
i przedstawia je na posiedzeniach rady,
3) nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową izby,
4) wykonuje wszelkie czynności związane z normalnym zarządzaniem majątkiem izby,
5) kieruje egzekwowaniem wierzytelności, zgłasza wnioski o ich umorzenie,
6) kontroluje działalność gospodarczą, inwestycyjną i remontową izby,
7) sprawuje nadzór nad bieżącym regulowaniem składek członkowskich
i ubezpieczeniowych oraz rozliczeń z Krajową Izbą w tym zakresie,
8) przedkłada radzie izby wnioski o zawieszenie w prawach członkowskich
oraz o skreślenie z listy członków okręgowej izby, w związku z zaleganiem
w opłacaniu składek członkowskich.
2. Skarbnik w swej pracy nadzoruje głównego księgowego i może w tym względzie
korzystać z opinii biegłych i rzeczoznawców.
§ 14
1. Rada prowadzi działalność finansowo-gospodarczą w ramach budżetu uchwalonego
przez okręgowy zjazd izby.
2. Uchwalenie budżetu izby na bieżący rok kalendarzowy powinno nastąpić do
dnia 30 kwietnia.
3. Do czasu uchwalenia nowego budżetu na dany rok kalendarzowy rada działa
na podstawie prowizorium, które odpowiada wpływom i wydatkom rady za
odpowiedni okres roku ubiegłego.
4. Rada może dokonywać w budżecie odpowiednich przesunięć, pod warunkiem
pokrycia wydatków odpowiednio uzyskanymi wpływami.
§ 15
1. Zaciąganie zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem,
nabycie lub zbycie nieruchomości oraz umorzenie wierzytelności następuje na
podstawie uchwały rady.
2. Dokumenty obrotu pieniężnego lub materialnego, które zgodnie z przepisami
wymagają dwóch podpisów, mogą być podpisywane przez upoważnionych
członków prezydium, w tym przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego
oraz sekretarza lub skarbnika.
§ 16
Wydatki rady okręgowej oraz powoływanych przez okręgowe izby placówek
terenowych, komisji i zespołów są pokrywane z budżetu okręgowej izby.
§ 17
1. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez
przewodniczącego rady, czynności jego sprawuje zastępca przewodniczącego
wyznaczony przez radę.
2. Sprawowanie funkcji przewodniczącego rady przez zastępcę przewodniczącego
trwa do czasu wyboru nowego przewodniczącego przez okręgowy
zjazd izby.
3. W razie przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez sekretarza lub
skarbnika, ich obowiązki pełnią ich zastępcy lub członkowie rady wyznaczeni
przez radę.
§ 18
1. Do obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej organów izb oraz
członków izb okręgowa rada izby powołuje biuro okręgowej izby.
2. Pracami biura kieruje kierownik biura.
3. Zatrudnianie i zwalnianie ze stanowiska kierownika biura należy do kompetencji
przewodniczącego rady.
4. Kierownik biura pełni obowiązki na podstawie regulaminu, który określa
kompetencje i zadania związane z realizacją zadań statutowych izby oraz zasady
dysponowania funduszami, podpisywania oświadczeń, dokumentów
i korespondencji.
§ 19
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946)

i statutu samorządu zawodowego inzynierów budownictwa..

Początek strony