Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

REGULAMIN ZASAD DOFINANSOWANIA INDYWIDUALNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

REGULAMIN  ZASAD  DOFINANSOWANIA
INDYWIDUALNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
CZŁONKÓW OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

    Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu (zwana dalej OPL OIIB) wspiera członków Izby w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych poprzez dofinansowanie kosztów uczestnictwa w konferencjach naukowo - technicznych (seminariach lub szkoleniach) i zakupu wydawnictw technicznych (książek, norm, katalogów, itp.) o tematyce przydatnej członkom Izby w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

1.    Dofinansowanie kosztów uczestnictwa odbywa się na podstawie wniosku zainteresowanego członka OPL OIIB, złożonego w Biurze OPL OIIB. W przypadku uczestnictwa w konferencji nie później niż na miesiąc wcześniej przed datą jej rozpoczęcia, a w przypadku zakupu wydawnictw technicznych do końca listopada danego roku kalendarzowego.
2.    Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego OPL OIIB.
3.    Kwota dofinansowania kosztów uczestnictwa w konferencjach i zakupie wydawnictw technicznych w danym roku kalendarzowym może wynieść maksymalnie 400 zł i jednocześnie nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu uczestnictwa  w danej konferencji lub zakupie tych wydawnictw.
4.    Dofinansowanie kosztów uczestnictwa jest przekazywane na wskazany rachunek bankowy zainteresowanego członka OPL OIIB. W przypadku konferencji po spełnieniu wymogu przedłożenia w biurze OPL OIIB  w terminie do 30 dni od daty jej ukończenia, zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, a w przypadku zakupu wydawnictw technicznych po przedłożeniu oryginału imiennej faktury lub rachunku.
5.    Dofinansowania kosztów indywidualnego doskonalenia zawodowego członków dokonywane są w danym roku kalendarzowym do wysokości środków finansowych, przewidzianych na ten cel w budżecie OPL OIIB.
6.    Rejestr przyznanych i przekazanych dofinansowań kosztów indywidualnego doskonalenia członków prowadzi Biuro OPL OIIB.
7.    Druki wniosków o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w konferencji i zakupu wydawnictw technicznych stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 3 przedstawia  wzór zaświadczenia potwierdzającego udział w konferencji (w przypadku braku zaświadczenia od organizatora).

Początek strony