Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Nowe prawo wodne - regulacje organizacyjne i prawne po zmianach od 01.01.2018 roku
Sobota, 24. Listopad 2018, 10:00

Serdecznie zapraszamy na warsztaty szkoleniowe organizowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole działający przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Klubem Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest wykonawcą usługi zleconej przez Organizatora: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole działający przy Opolskim Centrum Rozwoju pt.

Nowe prawo wodne – regulacje organizacyjne i prawne po zmianach od 01.01.2018 roku; zgoda wodnoprawna;  rodzaje  zgód wodnoprawnych, podstawowe zasady dotyczące pozwoleń wodnoprawnych,
dokumenty niezbędne  do wydania pozwolenia wodnoprawnego, obowiązki jakie muszą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym


Warsztaty szkoleniowe są bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych, rozpoczną się o godz. 10.00, w dniu 24 listopada 2018 roku, w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, ul. Katowicka 48

Prowadzący:  Mikołaj Maśliński - prawnik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Cel warsztatów: omówienie zmiany struktury organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami, odniesienie się do kwestii związanych z opłatami za usługi wodne oraz obowiązek rewizji ujęć wody poprzez przeprowadzenie analizy ryzyka ujęć wody.

Program szkolenia:

I część:

Godz. 10.00 – 11.30

Blok I – Wprowadzenie

 1. Ustawa Prawo wodne – aktualny stan prawny
 • Omówienie procesu legislacyjnego, pierwszych nowelizacji i kluczowych przepisów przejściowych
 • Zasoby wodne w świetle nowego prawa wodnego
 • Istota zlewniowego gospodarowania zasobami wodnymi
 1. Nowa struktura prawno-organizacyjna organów administracji publicznej
 • Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami
 • Pozycja, zadania i kompetencje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Blok II – Regulator, postępowania taryfowe i opłaty za usługi wodne

 1. Regulator na rynku wody i postępowanie taryfowe
 • Co oznacza wprowadzenie regulatora na rynku wody?
  • omówienie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy
   o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków
  • kompetencje organu regulacyjnego - dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej (Wód Polskich)
 • Decyzja odmawiająca zatwierdzenia taryfy – co dalej?
 • Przykłady z praktyki postępowań taryfowych
 • 2.Ochrona ujęć wody – nowe wyzwania
  • Cele i zasady ochrony wód
  • Analizy ryzyka ujęć wody
   • które przedsiębiorstwa wod-kan i gminy są obowiązane jr wykonać?
  • Tryb ustanawiania stref ochronnych
   • właściwe organy i ich kompetencje

  godz. 11.30.-12.30 – przerwa – catering

  II część:

  Godz. 12.30 – 13.30 

   3.Opłaty za usługi wodne

  • Opłaty za pobór wody
   • Charakter prawny i znaczenie tzw. „informacji”
   • reklamacja jako środek zaskarżenia „informacji”
   • skutki złożenia reklamacji
   • tryb rozpoznawania reklamacji
  • Opomiarowanie poborów wody i zrzutów ścieków na potrzeby opłat za usługi wodne
   • skutki nowelizacji prawa wodnego
   • co w przypadku instalacji małych odprowadzających teoretycznie mniej niż 0,01m3/s ścieków?
  • Opłaty podwyższone
   • aktualne zasady naliczania
   • 4.Opłaty za deszczówkę
  • skutki zmiany definicji „ścieków”
   • sposób obliczania opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód
   • uwarunkowania prawne pobierania opłat za tzw. deszczówkę przez przedsiębiorstwa wod-kan i gminy, czyli sposoby finansowania kanalizacji deszczowej
  • Opłata za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej

  Blok III – Zgody wodnoprawne, czyli proces inwestycyjny w świetle nowego prawa wodnego

  • Pozwolenia wodnoprawne w nowym prawie wodnym
   • organy właściwe
   • tryb uzyskiwania
   • kwestie proceduralne oraz intertemporalne
   • nowa instytucja – promesa pozwolenia wodnoprawnego
   • rola i znaczenie operatu wodnoprawnego
  • Przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego
  • Wydanie oceny wodnoprawnej;
  • Pozwolenia wodnoprawne a pozwolenie na budowę.

  III część:

  Godz. 13.30 – 14.00 – Dyskusja i pytania do eksperta

Miejsce Aula WBiA, ul. Katowicka 48
 
Registrations are now closed
Początek strony