Wydrukuj tę stronę

Składki członkowskie na 2020 rok

ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W 2020 r.

 

  • 100 zł wpisowe - dla osób wstępujących do izby (opłata jednorazowa)
  • 348 zł - składka na działalność okręgowej izby (na konto okręgowej izby w Opolu)
  • 142 zł, jej składowe są następujące (dla osób wstępujących do izby jak również dla tych będących już członkami izby):

- na ubezpieczenie OC - 70 zł (na konto krajowej izby w Warszawie)
- na działalność krajowej izby - 72 zł (na konto krajowej izby w Warszawie)


W związku z powyższym prosimy o wpłatę:


- 100 zł (wpisowe - płatne na konto Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Katowicka 50, 45-061 Opole. Każdy członek izby posiada indywidualne konto w izbie okręgowej, które otrzymuje w dniu złożenia deklaracji członkowskiej. Numer konta jest także dostępny na stronie www.piib.org.pl)

- 348 zł (lub w dwóch ratach po 174 zł, płatnych co pół roku - składka na działalność okręgowej izby należy wpłacić na konto Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Katowicka 50, 45-061 Opole. Każdy członek izby posiada indywidualne konto w izbie okręgowej, które otrzymuje w dniu złożenia deklaracji członkowskiej. Numer konta jest także dostępny na stronie www.piib.org.pl)


- 142 zł (składka na ubezpieczenie oraz na działalność krajowej izby należy wpłacić na konto Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ul Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa. Każdy członek izby posiada indywidualne konto w krajowej izbie, które otrzymuje w dniu złożenia deklaracji członkowskiej. Numer konta jest także dostępny na stronie www.piib.org.pl)
W przypadku, gdy członek izby posiada indywidualne ubezpieczenie OC, który spełnia warunki podane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 41, poz. 367) tj. m.in.: minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro i dostarczy potwierdzenie ubezpieczenia do biura okręgowej izby w Opolu, wówczas uiszcza składkę w łącznej wysokości 420 zł tj.:


- składka na działalność okręgowej izby - 348 zł (lub w dwóch ratach po 174 zł, płatnych, należy wpłacić na konto Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwaw ul. Katowicka 50, 45-061 Opole. Każdy członek izby posiada indywidualne konto w izbie okręgowej, które otrzymuje w dniu złożenia deklaracji członkowskiej. Numer konta jest także dostępny na stronie www.piib.org.pl)


- składka na działalność krajowej izby - 72 zł (roczna stawka przeznaczona na działalność krajowej izby, płatna przez członka izby, posiadającego indywidualne ubezpieczenie OC. Składkę należy wpłacić na konto Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ul Kujawska 1, 00-793 Warszawa. Każdy członek izby posiada indywidualne konto w krajowej izbie, które otrzymuje w dniu złożenia deklaracji członkowskiej. Numer konta jest także dostępny na stronie www.piib.org.pl)


Informacja o zwrocie składek obowiązkowego ubezpieczenia OC dla członków PIIB
W wyniku:

  1. Skreślenia z listy członków PIIB.
  2. Zawieszenia w prawach członków PIIB.

Szczegółowe przypadki ustania członkostwa (skreślenia z listy) oraz zawieszenia w prawach członka ustala "Regulamin PIIB postępowania przy ustaniu, zawieszeniu lub wznowieniu członkostwa w okręgowej izbie inżynierów budownictwa".