Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Apel do członków

Szanowni członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Bezpłatne e-wydanie Katalogu Inżyniera 2016/2017

W tym roku Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyda następujące…

Apel do członków Wyróżniony

Szanowni członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 W tym roku samorząd zawodowy inżynierów budownictwa obchodzi XV – lecie działalności. Jest to okazja, aby na tle osiągnięć naszego samorządu w mijającym 15-leciu, podjąć dyskusję nad zadaniami Izby w dzisiejszym otoczeniu pracy inżyniera wykonującego samodzielne funkcje techniczne  w budownictwie. W tym miejscu warto odnieść się  do stanowiska XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, ujmującego wyniki debaty odbytej w 2016 roku na temat „Co pomaga, a co przeszkadza w pracy inżyniera budownictwa”. Podstawą do dyskusji niech będą także wnioski z konferencji PIIB pt. „Etyka  i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”, która miała miejsce w marcu 2017 roku. Zachęcam do zapoznania się z tym dokumentami na stronie PIIB: www.piib.org.pl, które mogą być pomocne do sformułowania ocen, a szczególnie wniosków do naszej działalności na najbliższe lata.

Okazja do tego jest szczególna, ponieważ w jesieni tego roku rozpoczynamy wybory do władz Izby na kadencję w latach 2018-2022. Wybierać będziemy delegatów na Okręgowy Zjazd, a na wiosnę 2018 roku odbędzie się XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, na którym delegacji wybiorą nowe władze Izby.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, poddaję pod dyskusję następujące zagadnienia:

  1. Współdziałanie i skuteczność współpracy samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z organami administracji rządowej, samorządowej, architektoniczno-budowlanej oraz z nadzorem budowlanym na wszystkich szczeblach organizacyjnych.  W szczególności ocena oraz ustalenie zadań dla samorządu zawodowego w przygotowaniu rozwiązań prawnych regulujących jego funkcjonowanie oraz prowadzenie procesu inwestycyjnego. Wskazanie niezbędnych zmian w ustawodawstwie regulującym przygotowanie i realizację inwestycji.
  2. Wskazanie mocnych i słabych stron funkcjonowania samorządu zawodowego, zarówno na szczeblu krajowym, jak i okręgu. Ocena realizacji zadań statutowych przez poszczególne organy Izby, potrzeba ich zmian. Propozycja działań usprawniających.
  3. Ocena dotychczasowego systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby prowadzonego na szczeblu krajowym i okręgowym oraz wskazanie form podnoszenia kwalifikacji zawodowych gwarantujących właściwe wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tematyka, miejsce, forma, terminy, itp.). Obowiązkowość podnoszenia kwalifikacji przez członka Izby w świetle spełnienia wymogów Kodeksu Zasad Etyki Zawodowej członków PIIB.
  4. Wskazanie działań integrujących samorządy zawodów zaufania publicznego, szczególnie w sferze budownictwa. Integracja w ramach Izby w zakresie wymiany poglądów, doświadczenia zawodowego, itp. Aktywizacja członków Izby, w szczególności młodej kadry inżynierskiej.

Powyżej nakreśliłem tylko główne zagadnienia do dyskusji, które powinny być przedmiotem działalności organów statutowych izby inżynierów budownictwa na szczeblu okręgowym i krajowym. 

 

Zapraszam do przesyłania opinii, wniosków, postulatów, które następnie będą przedłożone delegatom na XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, jako materiał do dyskusji w celu wypracowania programu działania na nową kadencję naszego samorządu zawodowego.

Wnioski proszę składać na adres izby w terminie do dnia 31.01.2018 roku, drogą listową, mailową:  lub poprzez wpisy na facebooku (za pośrednictwem naszej strony internetowej www.opl.piib.org.pl).

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Przewodniczący Okręgowej Rady

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

                                                                                                                                                                                                                                                                        dr hab. inż. Adam Rak

Początek strony